Архитектурно студио : Геодезически услуги

Сподели

Геодезически услуги

Геодезически услуги в строителството

 

Геодезическо заснеманеГеодезически услуги


 • Геодезически заснемания

Определянето на положението на точки, които впоследствие се нанасят в план, цифров модел или карта се прави с геодезическо заснемане.

 

GPSГеодезически услуги


 • Трасиране

Трасирането означава отбелязването върху терена на различни точки, прави, равнини или повърхнини, данни за които, са предварително известни. Геодезически услуги в строителството помагат за правилното изграждане на трасираната сграда.

 

Вертикална планировкаГеодезически услуги


 • Вертикални планировки


Същността на вертикалното планиране е да се определят всички наклони, стълбища, подпорни стени, площадки, пътеки и подходи. С нея се дават коти на всички характерни точки на проектния терен и се планира начина на преодоляване на денивелацията.Трасирането е основен метод за определяне на височината на сградата и подходите в строителството.

Трасировъчен планГеодезически услуги


 • Трасировъчни планове


В трасировъчните планове се съдържат данни, необходими за трасирането на характерни точки от проектираните обекти, като важни точки от архитектурния или конструктивния проект, конструктивни оси, нива и др.

Картограма на земните масиГеодезически услуги


 • Картограма на земните маси

Чрез картограмата на земните маси се показват разликата между естествения съществуващ терен и проектирания терен на сградите, съоръженията, площадки и паркинги. Чрез картограмата се изчисляват обема на необходимите земни работи изкопии и насипи, които ще се получат при изграждането на обекта и достигането на необходимите нива на сградите и площните обекти.

Подробни устройствени плановеГеодезически услуги


 • Изработване на подробни устройствени планове (ПУП);


С подробния устройствен план се определят следните параметри:

 1. Конкретното бъдещо предназначение на имота, възможните дейности и възможното застрояване;
 2. Определена е максималната плътност на застрояване;
 3. Определена е максималната интензивност на застрояване;
 4. Конкретната минимална свободна дворна площ;
 5. Описана е минималната задължително озеленена дворна площ;
 6. Конкретизиран е начинът и характерът на застрояване;
 7. Описани са линиите на застрояване.

 

Кадастрални картиГеодезически услуги


 • Дейности по кадастъра, изменения и попълвания на кадастрални карти


Чрез използване на геодезически услуги в кадастралните карти се поддържат в актуално състояние при промяна на границите на поземлени имоти и на очертанията на сгради и самостоятелни обекти в тях, при създаване на нови обекти на кадастъра, както и при допълване на непълноти и поправяне на грешки. При разделяне или съединяване на поземлени имоти съответните промени е нужно да бъдат отразени в кадастралната карта.

 

 

 

Нормативни документи

Нормативни уредба при проектиране и строителство: Представяме на вашето внимание най-често използваната нормативна уредба при проектиране и строителство. Закон за устройство на територията – ЗУТ Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и […]

Изработване на подробен устройствен план

Изработка на подробен устройствен план С изработка на подробен устройствен план се конкретизира урегулирането и застрояването на територията на населените места, те се разработват за цели землища, селищни образувания, група имоти и индивидуални самостоятелни имоти. Изработката на по подробен устройствен план се възлага за имоти за които не е бил разработен до момента такъв план. […]

Изменение на подробен устройствен план

Изменение подробен устройствен план Изменение подробен устройствен план се извършва за да удовлетвори нуждите на собствениците на имота за бъдещите им инвестиционни намерения. Изменение  на ПУП се процедира за имоти за които вече има действащ и влязъл в сила подробен устройствен план. Изменението на плана е задължително да се извърши в съответствие с общ устройствен […]

Какво представлява готовият проект?

ГОТОВИ ПРОЕКТИ НА КЪЩИ КАКВО СПЕСТЯВАТЕ ПРИ ИЗБОРА ГОТОВИ ПРОЕКТИ НА КЪЩИ ? • Избирайки готови проекти за къщи – еднофамилна или многофамилна жилищна сграда. Вие спестявате пари от проектиране на нов проект. • Не си губите времето в изясняване на идеята за бъдещата Ви сграда. • Преди купуването на готов проект ще знаете как […]