Сподели

Our news

Изменение на подробен устройствен план

Геодезическо-заснеманеИзменение на подробен устройствен план

Изменение на подробен устройствен план

Изменение подробен устройствен план

Изменение подробен устройствен план се извършва за да удовлетвори нуждите на собствениците на имота за бъдещите им инвестиционни намерения. Изменение  на ПУП се процедира за имоти за които вече има действащ и влязъл в сила подробен устройствен план. Изменението на плана е задължително да се извърши в съответствие с общ устройствен план на населеното място (ОУП ).

 

Причини довели до изменение на подробен устройствен план .

Причини довели до изменение на подробен устройствен план могат да бъдат следните:

Разделяне на поземлен имот – УПИ;

Обединяване на поземлен имот – УПИ;

Превеждане на УПИ в съответствие с кадастралната карта;

Провеждане на нови улици;

Съдебна делба;

Премахване или създаване на свързано застрояване ( на калкан) между два и повече имоти;

и други:.

С изменението на подробен устройствен план – ПУП при необходимост се променят регулационните линии като се превеждат в съответствие с имотните граници. Променя се отреждането на имота като то е необходимо да е в съответствие с ОУП. Задават се минималните отстояния на петната за бъдещо застрояване от съседни имоти и от съществуващите сгради. Отчита се наличието на премиващи през имота или в близост до имота на електропроводи, пътища от висок клас, дерета, реки и други.

В общият случай за жилищно застояване те биват три метра от съседи и от улична регулация и пет метра от дъно на имот. При  вилно застрояване  са чартъри метра от съседи и от улична регулация и шест метра от дъно на имот.

 

Какви биват видовете отреждания за УПИ ?

С изменение подробен устройствен план е възможно да се зададе конкретно отреждане на УПИ в зависимост от бъдещите цели. Видовете отреждания за УПИ са:

за жилищно строителство;

за вилно с строителство;

за складови дейности;

за обществено обслужване;

за фотоволтаична централа;

и др:.

С изменението на подробният устройствен е възможно да се променят и максималните показатели за застрояване, минималното озеленяване за имота, максималната височина на бъдещото строителство и паркирането в имота.

 

Изменението на подробният устройствен план се разработва две фази:

Фаза допускане или мотивирано предложение;

Фаза окончателен проект:

 

Изходни данни за изменение на подробен устройствен план – ПУП .

Документ за собственост на поземленият имот – ПИ

Скица издадена от кадастралната карта, за имоти които не е приета кадастрална карта скицата се издава от съответната община.

 

Подробният устройствен план може да бъде в няколко разновидности зависимост естеството и необходимостта.

План за регулация – ПР;

План за застрояване – ПЗ;

План за регулация и застрояване – ПРЗ;

Работен устройствен план – РУП;

Парцеларен план – разработва се не урегулирани територии за прокарване и преминаване на техническа инфраструктура ( бъдещ водопровод, канал, ел. захранване);

и др:.