Сподели

Our news

Изработване на подробен устройствен план

Кадастрални-картиИзработване на подробен устройствен план

Изработка на подробен устройствен план или изработка на ПУП

Изработка на подробен устройствен план

С изработка на подробен устройствен план се конкретизира урегулирането и застрояването на територията на населените места, те се разработват за цели землища, селищни образувания, група имоти и индивидуални самостоятелни имоти.

Изработката на по подробен устройствен план се възлага за имоти за които не е бил разработен до момента такъв план. Това са имоти които са отдалечени от населеното място и понастоящем са с начин на тайно ползване на земята „за земеделски нужди“. Също така ПУП се разработва и за имоти попадащи в разширения на населени места където има единствено план за улична регулация.

С изработката на изработка на подробен устройствен план за регулация и застрояване – ПУП-ПРЗ се урегулира конкретният имот или имоти. Подробен устройствен план дава и параметрите застрояване, като минимални отстояния (показани с ограничителни и задължителни линии на застрояване) от имотните и уличните регулационни линии. В общият случай за жилищно застояване те биват три метра от съседи и от улична регулация и пет метра от дъно на имот. За вилно застрояване  са четири метра от съседи и от улична регулация и шест метра от дъно на имот. Наличието на премиващи през имота или в близост до имота на електропроводи, пътища от висок клас, дерета, реки и други могат значително да променят минималните отстояния и разположението на ограничителни и задължителните линии на застрояване.

Видове подробен устройствен план .

Основните видове на подробен устройствен план са: План за регулация и застрояване – ПУП-ПРЗ, план за регулация – ПУП-ПР, план застрояване – ПУП-ПЗ. С тях се задава и конкретното предназначение на поземленият имота, в зависимост от зоната в която попада по общ устройствен план на населеното място ( ОУП), отреждането за имота може бъде:

  • за жилищно строителство;
  • за вилно с строителство;
  • за складови дейности;
  • за обществено обслужване;
  • за фотоволтаична централа;
  • и др;

Фази на подробният устройствен план .

При изработването на подробен устройствен план, той се разработва в следните две фази:

 • Фаза допускане или мотивирано предложение;
 • Фаза окончателен проект:.

 

Изходни данни за разработването на подробен устройствен план – ПУП .

При разработването на подробен устройствен план – ПУП е необходимо набавянето на изходни данни за имота те биват:

 • Документ за собственост на поземленият имот – ПИ;

 • Скица издадена от кадастралната карта, за имоти които не е приета кадастрална карта скицата се издава от съответната община;

 • Удостоверение за поливност на земя

 • Удостоверение за категория на земята

 • Писмо от РИОСВ

 

Подробен устройствен план – ПУП може да се придружава от следните части (схеми) :

 • Планове за вертикална планировка;

 • Схеми за комуникационно транспортна мрежа;

 • Схеми за водоснабдяване;

 • Схеми за канализация;

 • Схеми за електрификация;

 • Планове за паркоустройство и благоустройство;

 • Схеми за газоснабдяване;

 • Схеми за топлоснабдяване;

 • и други:.

Частите могат да бъдат различни в зависимост от това къде пода разработката и какъв е нейният обхват.