Архитектурна страница : Промяна на предназначение

Сподели

Промяна на предназначение

Промяна на предназначение от офис в жилище

 

Архпойнт Студио изработва проектна документация за промяна на предназначение на самостоятелни обекти в сгради без извършване на строителни и монтажни работи /СМР/.

Изисквания самостоятелният обект офис да се промени в жилище.

 

  • Да се намира в жилищна сграда или смесена на сграда със при спазване на § 5, т.29а от ЗУТ;

  • Наличие на складово пространство;

  • Наличие на санитарен възел;

  • Добро изложение.

Изисквания  за промяна на предназначение:

 

  • В самостоятелният обект да не се извършва СМР;

  • Спазване на изискванията на чл. 38 или 39 от ЗУТ;

  • Не се обединява или разделя самостоятелният обект;

  • Не се нарушават правилата и нормативите за застрояване;

     

Промяна на предназначението може да се извърши за всеки самостоятелен обект при спазване на разпоредбите  на ЗУТ.

При наличие на СМР промяната на самостоятелни обекти се извършва по общият ред описан в ЗУТ.

Нормативни документи

Нормативни уредба при проектиране и строителство: Представяме на вашето внимание най-често използваната нормативна уредба при проектиране и строителство. Закон за устройство на територията – ЗУТ Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и […]

Изработване на подробен устройствен план

Изработка на подробен устройствен план С изработка на подробен устройствен план се конкретизира урегулирането и застрояването на територията на населените места, те се разработват за цели землища, селищни образувания, група имоти и индивидуални самостоятелни имоти. Изработката на по подробен устройствен план се възлага за имоти за които не е бил разработен до момента такъв план. […]

Изменение на подробен устройствен план

Изменение подробен устройствен план Изменение подробен устройствен план се извършва за да удовлетвори нуждите на собствениците на имота за бъдещите им инвестиционни намерения. Изменение  на ПУП се процедира за имоти за които вече има действащ и влязъл в сила подробен устройствен план. Изменението на плана е задължително да се извърши в съответствие с общ устройствен […]

Какво представлява готовият проект?

ГОТОВИ ПРОЕКТИ НА КЪЩИ КАКВО СПЕСТЯВАТЕ ПРИ ИЗБОРА ГОТОВИ ПРОЕКТИ НА КЪЩИ ? • Избирайки готови проекти за къщи – еднофамилна или многофамилна жилищна сграда. Вие спестявате пари от проектиране на нов проект. • Не си губите времето в изясняване на идеята за бъдещата Ви сграда. • Преди купуването на готов проект ще знаете как […]