Архитектурно студио : Търпими строежи в България

Сподели

Our news

Търпими строежи в България

Търпими строежи в България

търпим строеж

 Какво трябва да знаете?

 

 • В България съществуват определени категории сгради, известни като търпими строежи, които макар и построени без необходимите строителни книжа, могат да бъдат признати като законни при определени условия. Тук ще разгледаме критериите за търпимост, процедурата за получаване на удостоверение за търпимост и ограниченията, свързани с такива строежи.

 

Какво представляват търпимите строежи?

 • Търпими строежи са тези сгради, които са изградени без строителни книжа преди 31 март 2001 г. За да бъдат признати за търпими, тези строежи трябва да отговарят на разпоредбите, действащи към времето на тяхното изграждане или на изисквания на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни актове. Съответствието с тези разпоредби е ключово, за да се признае статутът на търпимост.

 

Процедура за издаване на удостоверение за търпимост

 • За да бъде издадено удостоверение за търпимост, собствениците на такива строежи трябва да подадат заявление в съответната община. Процедурата включва предоставяне на множество документи, сред които:
 • Заявление по образец – получава се от съответната община.
 • Документ за собственост или учредено вещно право за строеж.
 • Нотариално заверено съгласие от всички съсобственици (ако е приложимо).
 • Удостоверение за наследници (ако имотът е наследствен).
 • Документи, удостоверяващи, че строежът е изграден  преди 31 март 2001 г..
 • Уверение от общинската или районната администрация за липса на документи за строеж.
 • Скица на имота и схеми от кадастъра.
 • Геодезическо заснемане на сградата.

 

Обжалване на отказ за издаване на удостоверение

 • Ако общината откаже да издаде удостоверение за търпимост, собствениците имат право да обжалват този отказ пред административния съд в 14-дневен срок от съобщаването на отказа. Това дава възможност за преразглеждане на случая и евентуално признаване на търпимостта.

 

Заключение

 • Издаването на документ удостоверяващ търпимост на строеж предоставя възможност на собствениците на незаконно построени сгради да ги използват за в бъдеще при спазване на тяхното предназначение. Статутът търпим строеж дава възможност за извършване на определени строителни дейности, като нанасяне на сградата в кадастралната карта.
 • Търпимите строежи могат да се пристрояват и надстрояват и в тях могат да се извършват основни ремонти, реконструкции и преустройства, включително с промяна на предназначението, както и всички допустими строителни и монтажни работи в съответствие с предвижданията на действащия подробен устройствен план.