Сподели

Енергийно обследване на сгради и съоръжения

Енергийно обследване на сгради и съоръжения

Енергийното обследване на сгради и съоръжения е процес, чрез който се извършва подробен анализ на енергийната ефективност на дадена сграда. В този контекст, целта на енергийното обследване на сгради и съоръжения е да оцени потенциалните подобрения в енергийната ефективност на сградата. Като основната цел е намаляване на разходите за енергия и намаляване на въглеродните емисии.

Енергийното обследване на сгради и съоръжения се изготвя като част от съставянето на Технически паспорти за сгради. Този процес обикновено се извършва от физически или юридически лица, които отговарят на изискванията на Закона за енергийна ефективност.

При изготвянето на Технически паспорт за сграда, задължително се извършва и обследване на инсталации в сградата, включително ВиК, Електро, ОВИ, Енергийна ефективност, Пожарна и аварийна безопасност и Архитектура. В рамките на  процеса се изготвя анализ за вида и текущото състояние на сградните инсталации. Освен това, определя се тяхното съответствие с нормативните изисквания на закона и се установява вида и спецификата на използваните материали.

От анализа на данните и при констатиране на проблеми се изготвя препоръка за действие.

В областта на енергийната ефективност разполагаме с отлично подготвени експерти. Имаме дългогодишен опит в енергийното обследването на жилищни сгради и съоръжения.

 

Енергийното обследване на сгради включва следните стъпки:

 

  • Събиране на данни: За начало се събират данни за сградата, включително характеристики на конструкцията, използваните материали, инсталациите за отопление, охлаждане и вентилация и данни за енергийните разходи.

  • Оценка на текущата енергийна ефективност: Специалистите използват тези данни, за да определят текущата енергийна ефективност на сградата и да идентифицират слабите места, които допринасят за излишни разходи.

  • Измерване и анализ: В някои случаи се извършват измервания на енергийната ефективност, като например топлови образци, топлинни изображения и други технологии за диагностика.

  • Идентифициране на подобрения: Специалистите определят какви подобрения могат да се направят, за да се намали разходът на енергия. Това може да включва препоръки за усъвършенстване на изолацията. Подмяна на стари и неефективни системи за отопление и охлаждане, инсталиране на енергийно ефективни прозорци и врати. Даване на препоръки за преход към възобновяеми източници на енергия и други мерки.

  • Изготвяне на доклад: Резултатите от обследването се представят в доклад включващ оценка на текущата енергийна ефективност, препоръки за подобрения и изчисление на потенциалните икономии от тези подобрения.

  • Планиране на реализацията: Собствениците на сградата могат да използват доклада, за да планират и изпълнят подобренията в сградата с цел подобрение на енергийната ефективност и спестяване на разходи за енергия.

  • Енергийното обследване на сгради играе важна роля в управлението на енергийния разход и екологичните въздействия на сградите. Това същевременно помага на собствениците да реализират икономии и подобрят комфорта и качеството на сградата.

   След обследването на енергийната ефективност на сградите в експлоатация можем да направим  анализ на следните технически компоненти и системи:

  • Средства за измерване и контрол на енергийните потоци в сградата.

  • Системи за изгаряне на горива и конверсия на входящите енергийни потоци в сградата, включително и от възобновяеми източници.

  • Топлопреносни системи – водни и въздушни.

  • Електроснабдителни системи.

  • Осветителни системи.

  • Системи за контрол на микроклимата.

  • Системи за производство на гореща вода за битови нужди.

  • Сградни ограждащи конструкции и елементи.

Архпоинт Студио може да Ви помогне при нужда от извършване на  Енергийно обследване на сгради .

 • Извършваме енергийно обследване на сгради

 • Изготвяме обследване и сертифициране на сгради за Енергийна ефективност.

 • Съставяме енергийно обследване на промишлени системи.

 • Изработваме оценка на достигнати енергийни спестявания.

 • Правим проверка за постигната енергийна ефективност на водогрейни котли, системи и климатични инсталации.

 • При изготвянето на предварителна документация за кандидатстване по проекти за европейско или друго финансиране в областта на енергийната ефективност .

 • Изготвяне на енергийни сертификати на нови сгради за въвеждане в експлоатация. Извършваме анализ на обекта при желание на клиента и създаваме енергийна концепция за нови или съществуващи сгради.Извършваме проектиране на системи за енергиен мониторинг в реално време.

   

Нормативни документи

Нормативни уредба при проектиране и строителство: Представяме на вашето внимание най-често използваната нормативна уредба при проектиране и строителство. Закон за устройство на територията – ЗУТ Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и […]

Изработване на подробен устройствен план

Изработка на подробен устройствен план С изработка на подробен устройствен план се конкретизира урегулирането и застрояването на територията на населените места, те се разработват за цели землища, селищни образувания, група имоти и индивидуални самостоятелни имоти. Изработката на по подробен устройствен план се възлага за имоти за които не е бил разработен до момента такъв план. […]

Изменение на подробен устройствен план

Изменение подробен устройствен план на УПИ Изменение подробен устройствен план се извършва за да удовлетвори нуждите на собствениците на имота за бъдещите им инвестиционни намерения. Изменение  на ПУП се процедира за имоти за които вече има действащ и влязъл в сила подробен устройствен план. Изменението на плана е задължително да се извърши в съответствие с […]

Какво представлява готовият проект?

ГОТОВИ ПРОЕКТИ НА КЪЩИ КАКВО СПЕСТЯВАТЕ ПРИ ИЗБОРА ГОТОВИ ПРОЕКТИ НА КЪЩИ ? • Избирайки готови проекти за къщи – еднофамилна или многофамилна жилищна сграда. Вие спестявате пари от проектиране на нов проект. • Не си губите времето в изясняване на идеята за бъдещата Ви сграда. • Преди купуването на готов проект ще знаете как […]