Архитектурна страница : Енергийно обследване

Сподели

Енергийно обследване

Енергийно обследване на сгради

Енергийно обследване на сгради се изготвя като част от съставянето  на Технически паспорти за сгради, извършва се от физически или юридически лица, които отговарят на изискванията на Закона за енергийна ефективност. При изготвянето на Технически паспорт за сграда задължително се прави и обследване на инсталации в сградата, ВиК, Електро, ОВИ, Енергийна ефективност, Пожарна и аварийна безопасност, както и част Архитектура. Прави се анализ за вида и текущото състояние на сградните инсталации. Определя се тяхното съответствие с нормативните изисквания на закона, определя се вида и спецификата на използваните материали. От анализа на данните и при констатиране на проблем се изготвя препоръка за действие.

В областта на енергийната ефективност разполагаме с отлично подготвени експерти. Имаме дългогодишен опит в енергийното обследването на жилищни сгради и промишлени обекти.

 

 При нужда от извършване на  Енергийно обследване на сгради .

Архпоинт Студио може да Ви помогне при нужда от извършване на  Енергийно обследване на сгради .

  • Извършваме енергийно обследване на сгради

  • Изготвяме обследване и сертифициране на сгради за Енергийна ефективност.

  • Съставяме енергийно обследване на промишлени системи.

  • Изработваме оценка на достигнати енергийни спестявания.

  • Правим проверка за постигната енергийна ефективност на водогрейни котли, системи и климатични инсталации.

  • При изготвянето на предварителна документация за кандидатстване по проекти за европейско или друго финансиране в областта на енергийната ефективност можем да окажем съдействие.

  • Изготвяне на енергийни сертификати на нови сгради за въвеждане в експлоатация. Извършваме анализ на обекта при желание на клиента и създаваме енергийна концепция за нови или съществуващи сгради.Извършваме проектиране на системи за енергиен мониторинг в реално време.

     

Анализ след енергийно обследване.

С извършване на анализ след енергийно обследване и препоръки за изпълнение на мерки за енергийна ефективност на сградата, може да се дадат препоръки за подобряване на енергийните характеристики на сградата и спестяване на енергия.

  • Топлинно изолиране на външните стени.

Топлинно изолиране на под.

Топлинно изолиране на покриви.

Подмяна на не сменената до сега дограма с PVC или с алуминиева дограма.

Подмяна на осветителни тела на стълбищно осветление.

Възстановяване на не работещи вентилационни системи.

Нормативни документи

Нормативни уредба при проектиране и строителство: Представяме на вашето внимание най-често използваната нормативна уредба при проектиране и строителство. Закон за устройство на територията – ЗУТ Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и […]

Изработване на подробен устройствен план

Изработка на подробен устройствен план С изработка на подробен устройствен план се конкретизира урегулирането и застрояването на територията на населените места, те се разработват за цели землища, селищни образувания, група имоти и индивидуални самостоятелни имоти. Изработката на по подробен устройствен план се възлага за имоти за които не е бил разработен до момента такъв план. […]

Изменение на подробен устройствен план

Изменение подробен устройствен план на УПИ Изменение подробен устройствен план се извършва за да удовлетвори нуждите на собствениците на имота за бъдещите им инвестиционни намерения. Изменение  на ПУП се процедира за имоти за които вече има действащ и влязъл в сила подробен устройствен план. Изменението на плана е задължително да се извърши в съответствие с […]

Какво представлява готовият проект?

ГОТОВИ ПРОЕКТИ НА КЪЩИ КАКВО СПЕСТЯВАТЕ ПРИ ИЗБОРА ГОТОВИ ПРОЕКТИ НА КЪЩИ ? • Избирайки готови проекти за къщи – еднофамилна или многофамилна жилищна сграда. Вие спестявате пари от проектиране на нов проект. • Не си губите времето в изясняване на идеята за бъдещата Ви сграда. • Преди купуването на готов проект ще знаете как […]