Архитектурно студио : Енергийно обследване на сгради

Сподели

Енергийно обследване на сгради

Енергийно обследване на сгради

Енергийното  обследване на сгради и съоръжения е процес, чрез който се извършва подробен анализ на енергийната ефективност на дадена сграда.  Целта на този процес е да оцени енергиина ефективност на сградите. С което се стреми  е намаляване на разходите за енергия и намаляване на въглеродните емисии.

Енергийното обследване на сгради и съоръжения се изготвя като част от съставянето на Технически паспорти за сгради. Този процес обикновено се извършва от физически или юридически лица, които отговарят на изискванията на Закона за енергийна ефективност.

При изготвянето на Технически паспорт за сграда, задължително се извършва и обследване на инсталации в сградата, включително ВиК, Електро, ОВИ, Енергийна ефективност, Пожарна и аварийна безопасност и Архитектура. В рамките на  процеса се изготвя анализ за вида и текущото състояние на сградните инсталации. Освен това, се определя съответствие с нормативните изисквания на закона и се установява вида и спецификата на използваните материали.

В областта на енергийната ефективност разполагаме с отлично подготвени експерти. Имаме дългогодишен опит в обследването на жилищни сгради и съоръжения.

 

 Какво представлява  процеса по обследване на сгради ?

 

  • Събиране на данни: За начало се събират данни за сградата, включително характеристики на конструкцията, използваните материали, инсталациите за отопление, охлаждане и вентилация и данни за енергийните разходи.

  • Оценка на текущата енергийна ефективност: Специалистите използват тези данни, за да определят текущата енергийна ефективност на сградата и да идентифицират слабите места, които допринасят за излишни разходи.

  • Измерване и анализ: В някои случаи се извършват измервания на потреблението на енергия, като например топлови образци, топлинни изображения и други технологии за диагностика.

  • Идентифициране на подобрения: Определят какви подобрения могат да се направят, за да се намали разходът на енергия. Това може да включва препоръки по топлоизолацията. Подмяна на стари и неефективни системи за отопление и охлаждане, прозорци и врати.  Не на последно място се дават препоръки за преход към възобновяеми източници на енергия или се залагат други мерки.

  • Изготвяне на доклад: Резултатите от обследването се представят в доклад включващ оценка на текущата енергийна ефективност, препоръки за подобрения и изчисление на потенциалните икономии от тези подобрения.

  • Планиране на реализацията: Собствениците на сградата могат да използват доклада, за да планират и изпълнят препоръките за подобряване сградата с цел спестяване на разходи за енергия.

  • Краен резултат: Извърщването на обследване на сгради помага на собствениците да реализират икономии и подобрят комфорта и качеството на сградата.

    

     Анализ на  технически компоненти и системи:

  • Средства за измерване и контрол на енергийните потоци в сградата.

  • Системи за изгаряне на горива и конверсия на входящите енергийни потоци в сградата, включително и от възобновяеми източници.

  • Топлопреносни системи – водни и въздушни.

  • Електроснабдителни системи.

  • Осветителни системи.

  • Системи за контрол на микроклимата.

  • Системи за производство на гореща вода за битови нужди.

  • Сградни ограждащи конструкции и елементи.

    

Екипа на Архпоинт Студио може да  извърши енергийно обследване на вашата сграда .

 • Извършваме обследване на всякакви сгради.

 • Изготвяме доклади за сертифициране на сгради.

 • Изработваме  обследване на промишлени системи.

 • Правим оценка на достигнати енергийни спестявания.

 • Извършваме проверка за постигната енергийна ефективност на водогрейни котли, системи и климатични инсталации.

 • Съставяме енергийни сертификати на нови сгради за въвеждане в експлоатация.

  Извършваме анализ на обекта при желание на клиента и създаваме енергийна концепция за нови или съществуващи сгради.

  Извършваме проектиране на системи за енергиен мониторинг в реално време.

  Партньор в извършването на дейности по обследване www.dolapchiev.com

   

Нормативни документи

Нормативни уредба при проектиране и строителство: Представяме на вашето внимание най-често използваната нормативна уредба при проектиране и строителство. Закон за устройство на територията – ЗУТ Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и […]

Какво е ПУП и подробен устройствен план ?

Какво е ПУП ? С изработка на подробен устройствен план ( ПУП ) се конкретизира урегулирането и застрояването на територията на населените места, те се разработват за цели землища, селищни образувания, група имоти и индивидуални самостоятелни имоти. Те се разработват  за имоти за които, до мемента е не бил разработен такъв план. Това са имоти […]

Изменение на подробен устройствен план

Изменение подробен устройствен план Изменение подробен устройствен план се извършва за да удовлетвори нуждите на собствениците на имота за бъдещите им инвестиционни намерения. Изменение  на ПУП се процедира за имоти за които вече има действащ и влязъл в сила подробен устройствен план. Изменението на плана е задължително да се извърши в съответствие с общ устройствен […]

Какво представлява готовият проект?

ГОТОВИ ПРОЕКТИ НА КЪЩИ КАКВО СПЕСТЯВАТЕ ПРИ ИЗБОРА ГОТОВИ ПРОЕКТИ НА КЪЩИ ? • Избирайки готови проекти за къщи – еднофамилна или многофамилна жилищна сграда. Вие спестявате пари от проектиране на нов проект. • Не си губите времето в изясняване на идеята за бъдещата Ви сграда. • Преди купуването на готов проект ще знаете как […]