Архитектурно студио : Конструктивно обследване

Сподели

Конструктивно обследване

Конструктивно обследване

Какво представлява Конструктивно обследване на сграда?

Конструктивно обследване на сграда се извършва за да се установи фактическото състояние на носещите конструкции, да се предпишат действия  гарантиращи надеждна и дългосрочна експлоатация на съществуващата сгради, на която предстои да се изготви Тexничecĸи пacпopт.

Чрез конструктивното обследване на сгради се създава и пълен поглед на действителното състояние на сградите, което служи за поставяне на началото на единна база за данни, ĸoятo дa служи за ocнoвa зa всички бъдeщи пpeycтpoйcтвa и текущи peмoнти, пpи ĸoитo ce засягат нoceщите ĸoнcтpyĸтивни елементи, и ĸoятo дa мoжe дa ce изпoлзвa при необходимост от проектантите.

 

Етапи при извършване Конструктивно обследване на сгради .

 

Етапи при извършване Конструктивно обследване на сгради са няколко и те са следните:

 

 • Установяване на действителните технически данни на сградата към момента на Конструктивно обследване.
 • Попълване в базата данни на Конструктивното обследване за нормативните стойности на техническите характеристики на обследваната сграда, както и съпоставка с изискванията на ЗУТ от Раздел III
 • Установяване на действителните технически данни на сградата и оценка на съответствието им с действащите нормативни стойности.
 • След анализа на всички данни се съставя доклад, който изважда резултатите от обследването.
 • При необходимост след анализа на техническите данни се изготвят препоръки и указания с цел да се повиши надеждността и сигурността на сградата.

 

Дейности за извършване на Конструктивно обследване .

 

 • Дейности за извършване на Конструктивно обследване са : Определяне на местоположение на сградата, лицата участващи по проекта, общи бележки, преглед на предоставените технически документи, проекти и други материали относими към задачата, както и използваната нормативна база.

 • Подробно описание на цялата налична и съотносима към задачата проектна документация за сградата.

 • Подробно обследване на носещата конструкция на сградата със задача да се установи има ли видими дефекти при изпълнението, ако има да се види разположение, дължина-ширина на разкритите пукнатини в бетона, има ли деформация и такива участъци от бетона с открита носеща армировка, или участъци с деформирани носещи елементи водещи до компрометиране на носещата способност на конструкцията на сградата.

 • Определяне на размерите на основните конструктивни елементи.

 • Извършване на класифициране и окачествяване на вложения бетон в носещата конструкция.

 • Извършване съгласно изискванията на БДС EN 12504-2:2005 и БДС EN 13791-1:2007 за определяне на якост на натиск на вложения бетон.

 • Извършване на действия по определяне на класа и диаметъра на армировъчната стомана, определяне на местоположението на армировъчните пръти, дебелина на бетоновото покритие в определените по брой места.

 • Извършване на действия по определяне на здравина и носимоспособност на конструкцията при вертикален и хоризонтален товар.

 • Извършване на действия по определяне на резултати със сравнителен анализ при сеизмични товари.

 • Извършване на обработване и анализ на получените резултати от обследването за оценка на състоянието на сградата.

 • Извадени изводи и препоръки.

Ние можем да помогнем за изработването  на  Конструктивно обследване.

 • Разполагаме със специалисти с голям опит в проектирането по част Конструктивна и проектанти извършващи конструктивното обследване на сгради и съоръжения.

 • Извършваме всички дейности по изготвянето на Конструктивно обследване на съществуващи сгради.

 • Извършваме проектиране за усилване на строителни конструкции при предстоящо увеличаване на натоварването, при налични проблеми с фундирането, при укрепване на сграда.

 • Извършваме Конструктивно обследване на монолитни сгради, сгради изпълнени с метални или дървени конструкции.

 • Извършваме анализ за установяване на текущото техническо състояние, надеждност и здравинана носещата способност при еднофамиили и многофамилни жилищни сгради, обществени и индустриални сгради.

 • Изготвяме конструктивни становища за нови и съществуващи сгради.

 • Съставяме доклади за конструктивни обследвания на сгради във връзка с паспортизация на сградите.

Нормативни документи

Нормативни уредба при проектиране и строителство: Представяме на вашето внимание най-често използваната нормативна уредба при проектиране и строителство. Закон за устройство на територията – ЗУТ Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и […]

Какво е ПУП и подробен устройствен план ?

Какво е ПУП ? С изработка на подробен устройствен план ( ПУП ) се конкретизира урегулирането и застрояването на територията на населените места, те се разработват за цели землища, селищни образувания, група имоти и индивидуални самостоятелни имоти. Те се разработват  за имоти за които, до мемента е не бил разработен такъв план. Това са имоти […]

Изменение на подробен устройствен план

Изменение подробен устройствен план Изменение подробен устройствен план се извършва за да удовлетвори нуждите на собствениците на имота за бъдещите им инвестиционни намерения. Изменение  на ПУП се процедира за имоти за които вече има действащ и влязъл в сила подробен устройствен план. Изменението на плана е задължително да се извърши в съответствие с общ устройствен […]

Какво представлява готовият проект?

ГОТОВИ ПРОЕКТИ НА КЪЩИ КАКВО СПЕСТЯВАТЕ ПРИ ИЗБОРА ГОТОВИ ПРОЕКТИ НА КЪЩИ ? • Избирайки готови проекти за къщи – еднофамилна или многофамилна жилищна сграда. Вие спестявате пари от проектиране на нов проект. • Не си губите времето в изясняване на идеята за бъдещата Ви сграда. • Преди купуването на готов проект ще знаете как […]