Архитектурно студио : Обследване на инсталации

Сподели

Обследване на инсталации

ОБСЛЕДВАНЕ НА ИНСТАЛАЦИИ

 

АРХИТЕКТУРНО ОБСЛЕДВАНЕ

Извършва се Архитектурно обследване в случаите, когато липсва екзекутивна документация за сграда. За да се достигне максимална енергийна ефективност се отразяват всички промени по фасадите и плана на сградата, извършени по време на експлоатацията. Отразяват се размерите и вида на дограмата. Констатира допуснати грешки и недостатъци при проектирането на част „Архитектура“. Архитектурното обследване е част от изготвянето на Технически паспорт на сграда. Дават се предписания за привеждане в съответствие с действащите норми.

При Архитектурно обследване се набавят общи данни за сградата като:

 • Местоположение.
 • Собственост.
 • Вид на конструкцията.
 • Изпълнени преустройства.
 • Пълно описание на обектите по етажи.
 • Състояние на покрив.
 • Състояние на фасади.
 • Състояние на хидроизолациите.
 • Пълно описание на довършителните работи и обработката на повърхностите.
 • Прилагане на анализ за осигуряване на достъпът на хора с увреждания.
 • Технически показатели на сградата.
 • Прилагане на санитарно – хигиенни изисквания и околна среда.

Извършва се комплексен анализ на обследването по част „Архитектура“.

 • В процеса на експлоатация какви са извършените ремонти.
 • Каква е функционалната пригодност на обектите в сградата.
 • Безопасност при пожар.
 • Хигиена, опазване на живота и здравето на хората.
 • Безопасна експлоатация на сградния фонд.
 • Защита от шум и опазване на околната среда.

ВИК ИНСТАЛАЦИИ – ОБСЛЕДВАНЕ

Извършва се обследване на всички водопроводни и канализационни щрангове, отводняването на покрива, състоянието на противопожарните кранове и др. Извършва се анализ за сравнение с действащите норми по време на построяването на сградата и с действащите в момента законови норми. ВиК инсталациите при обследване на сграда са част от документацията необходима за изготвянето на Технически паспорт. Дават се предписания за привеждане в съответствие с действащите норми, при покриване на изискванията за енергийна ефективност.

Извършва се анализ на съществуващо положение на следните инсталации:

Водопроводна система.

 • Сградни водопроводни отклонения.
 • Водомерни възли.
 • Липса или наличиие на резервен водоизточник, при наличие – законови документи за експлоатация.
 • Проби или изследвания /лабораторни/ за отчитане на качеството и състава на водата.
 • Сградна водопроводна мрежа на площадките.

Противопожарна система.

 • Спазени ли са строителнотехническите законови правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар съгласно Наредба Iз-1971 от 29.10.2009г. за пожарогасене.
 • Спазени ли са строителнотехническите законови правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар съгласно Наредба Iз-1971 от 29.10.2009г. чл.170, ал.1, т.2 за необходимо водно количество за външно пожарогасене.
 • Спазени ли са строителнотехническите законови правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар съгласно Наредба Із-1971 от 29.10.2009г. чл.173, ал.1 табл.16 за водно количество.

Вътрешна водопроводна система.

 •  Определяне вид на инсталацията.

 • Използвани материали.

 •  Липса или наличие на топла вода, захранване.

 • Липса или наличие на топлоизолация на тръбите при главния хоризонтален щранг.

 • Главен хоризонтален щранг – начин на изпълнение.

 • Вертикални водопроводни мрежи – начин на изпълнение.

 • Разпределителна мрежа – начин на изпълнение.

 •  Спазени ли са строителнотехническите законови правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар съгласно /чл.199/ от Наредба Iз-1971 от 29.10.2009г. за пожарогасене, съгласно „Таблица 19“.

Канализационна система.

 • Канализационно сградно отклонение.

 • Заустване на отпадните битови води.

Вътрешна канализационна система.

 • Вид канализационната система.

 •  Хоризонтални щрангове – материали.

 • Вертикални щрангове – материали.

 • Отводняване на покрива.

 • Заустване на улуци и водосточни тръби.

Извършва се комплексен анализ на обследването по част „ВиК“.

 • В процеса на експлоатация какви са направените ремонти.

 • Каква е функционалната годност на ВиК инсталациите.

 • Безопасност при пожар.

 • Хигиена, опазване на живота и здравето на хората.

 • Безопасна експлоатация на сградния фонд.

 • Защита от шум и опазване на околната среда.

ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИИ – ОБСЛЕДВАНЕ

Извършва се обследване на всички вътрешни силнотокови и слаботокови инсталации, връзки, електромерни табла, асансьорни табла, звънчева и домофонна инсталация и др. Част от енергийната ефективност. Обследва се състоянието на мълниезащитната инсталация. Извършва се сравнение с действащите норми по време на построяването на сградата и с действащите в момента норми. Електро инсталациите при обследване на сграда са част от документацията необходима за изготвяне на Технически паспорт. Дават се предписания за привеждане в съответствие с действащите норми.

Извършва се анализ на съществуващо положение.

 • Сградно ел. захранване.
 • Сградни ел. табла.

Извършва се анализ за съответствие на нормативни документи.

 • Наредба №3 от 9.06.2004г. за устройството на ел. уредби и ел. линии.
 • Наредба №16-116 от 8.02.2008г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането.

Осветление.

 • Сградно вътрешно осветление.
 • Сградно аварийно – работно.
 • Сградно аварийно – евакуационно.

Силова инсталация.

 • Сградна вътрешна инсталация.
 • Електрообзавеждане.
 • Нормативни документи – съответствие на електроинсталацията.

Мълниезащитна инсталация.

 • Извършва се анализ за съответствие с НАРЕДБА № 4 от 22.12.2010г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства.

Извършва се комплексен анализ на обследването по част „Електро“.

 • В процеса на експлоатация какви са направените ремонти.
 • Каква е функционалната годност на електроинсталациите.
 • Безопасност при пожар.
 • Опазване на живота и здравето на хората.
 • Безопасна експлоатация на сградния фонд.
 • Опазване на околната среда.

ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ, ОТОПЛЕНИЕ, ОХЛАЖДАНЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ – ОБСЛЕДВАНЕ

Извършва се обследване на отоплителната инсталация, ако има изградена такава, състоянието на мрежите, типът и състоянието на абонатната станция, част от мерките за енергийна ефективност. Обследват се други топлоизточници и уреди за битова гореща вода. Отразяват се извършените ремонтни работи по фасадите за частично полагане на топлоизолационна система – вид, размери и др. Това обследване на сграда е част от документацията необходима за изготвянето на енергийна ефективност и Технически паспорт. Дават се предписания за привеждане в съответствие с действащите норми.

Извършва се анализ на съществуващо положение.

 • Вид на отоплителната инсталация.
 • Липса или наличие на климатизация.
 • Липса или наличие на вентилация.
 • Липса или наличие на водоснабдяване с топла вода.
 • Липса или наличие на студоснабдяване.

Извършва се комплексен анализ на обследването по част „ОВК“.

 • В процеса на експлоатация какви са направените ремонти.
 • Каква е функционалната годност на системите по „ОВК“.
 • Безопасност при пожар.
 • Опазване на живота и здравето на хората.
 • Безопасна експлоатация на сградния фонд.
 • Опазване на околната среда.

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ – ОБСЛЕДВАНЕ

Извършва се обследване на сградата за пожарна безопасност, състоянието на пожарогасителната инсталация, ако има такава, пожарната опасност на асансьорната уредба, пътищата за евакуация съгласно изискванията на Наредба № 8121з-647 от 28.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатацията на обектите и Наредба № Із-1971 от 29.10.2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. Част от документацията необходима при съставянето на Технически паспорт на сграда. Дават се предписания за привеждане в съответствие с действащите норми.

Извършва се анализ на съществуващо положение.

 • Съгласно Наредба № Із-1971 от 29.10.2009г. чл.8 ал.1 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар се определя класът на функционална пожарна опасност за сградата.
 • Съгласно Наредба № Із-1971 от 29.10.2009г. чл.12 ал.1 „Таблица З“ за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар се определя нормативно стойността на степен на огнеустойчивост на сградата и осигуряване на негоримо покритие на конструктивните елементи.
 • Стълбища.
 • Сградни евакуационни изходи.
 • Дължина на евакуационните пътища.
 • Врати по пътя на евакуацията.
 • Липса или наличие на външно водоснабдяване.
 • Липса или наличие на пожарни кранове.
 • Липса или наличие на пожаротехнически средства за първоначално гасене.
 • Съответствие на електрическата инсталация.
 • Съответствие на осветителната инсталация.

Извършва се комплексен анализ на обследването по част „Пожарна безопасност“.

 • В процеса на експлоатация какви са направените ремонти.
 • Каква е функционалната годност на системите по част „Пожарна безопасност“.
 • Безопасност при пожар.
 • Опазване на живота и здравето на хората.
 • Безопасна експлоатация на сградния фонд.
 • Опазване на околната среда.

Нормативни документи

Нормативни уредба при проектиране и строителство: Представяме на вашето внимание най-често използваната нормативна уредба при проектиране и строителство. Закон за устройство на територията – ЗУТ Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и […]

Какво е ПУП и подробен устройствен план ?

Какво е ПУП ? С изработка на подробен устройствен план ( ПУП ) се конкретизира урегулирането и застрояването на територията на населените места, те се разработват за цели землища, селищни образувания, група имоти и индивидуални самостоятелни имоти. Те се разработват  за имоти за които, до мемента е не бил разработен такъв план. Това са имоти […]

Изменение на подробен устройствен план

Изменение подробен устройствен план Изменение подробен устройствен план се извършва за да удовлетвори нуждите на собствениците на имота за бъдещите им инвестиционни намерения. Изменение  на ПУП се процедира за имоти за които вече има действащ и влязъл в сила подробен устройствен план. Изменението на плана е задължително да се извърши в съответствие с общ устройствен […]

Какво представлява готовият проект?

ГОТОВИ ПРОЕКТИ НА КЪЩИ КАКВО СПЕСТЯВАТЕ ПРИ ИЗБОРА ГОТОВИ ПРОЕКТИ НА КЪЩИ ? • Избирайки готови проекти за къщи – еднофамилна или многофамилна жилищна сграда. Вие спестявате пари от проектиране на нов проект. • Не си губите времето в изясняване на идеята за бъдещата Ви сграда. • Преди купуването на готов проект ще знаете как […]