Архитектурно студио : Технически паспорти

Сподели

Технически паспорти

Технически паспорти на сгради

Какви са ползите от изработката на технически паспорт?

Голяма част от жилищата в които българското население живее нямат съставени технически паспорти . Изготвяне на паспорти на сгради все още е цел с зададен краен срок. Само след няколко години закупуването продаването и удаването под наем на жилища ще бъде невъзможно без  тях. Този вид документ доказва годността за обитаване на дадената сграда и това ще бъде сигурно доказателство за устойчивостта и за годините напред.

Една голяма част от сградния фонд е строен преди десетки години. Там живеят много хора в трудоспособна и нетрудоспособна възраст. Отчитайки възрастта на сградния фонд в страната ни без никакво съмнение трябва да подходим с необходимото внимание. За него е необходимо да направим всичко, което е по силите на съвременната наука и знание, за да увеличим живота на тези сгради и комфорта на обитателите им.

Изготвянето на паспорт на сградата е едно добро началото за живущите. За неговото съставяне задължително се прави пълно обследване на носещата конструкция на сградата, пълно обследване на всичките сградни инсталации, пожарна безопасност и енергийна ефективност.

Ползите от изготвяне на паспортизирането на сгради.

За изготвянето   е необходимо, както по-горе споменахме един доста сериозен и обстоен преглед на сградата.При изработката се извършва пълно обследване на инсталации, което представлява един сериозен и отговорен обем от дейности. Това обсебване ще даде подробна и детайлна информация за състоянието на сградата и нейното съответствие с действащите в страната норми. Обследванията следва да са много прецизни  и изчерпателни, защото те са основата за започване на изготвяне на нужната документация  на сгради. Ключов детайл при тях  е Конструктивното  обследване на сградата, придружено от  доклад на Възложителя (Етажната собственост). В конструктивното обследване се  съдържа указания за отстраняване на текущи повреди по сградата, както и указания за бъдещата и правилна експлоатация. Възложителят (Етажната собственост) може да се възползва от доклада и да подобри надеждността на сградата, както и комфорта на обитателите й.

В повечето наблюдавани случай жилищните сгради имат достатъчна носеща способност и здравина, респективно устойчивост, за да поемат увеличените въздействия върху строителните конструкции регламентирани с действащите в момента норми. Конструктивното обследване и обследване на инсталации  е задължително. В не малко сгради се наблюдава дефекти поради лошо изпълнение на строителните работи или настъпили аварии поради неправилна експлоатация и употреба през годините.

 

Резултати след съставянето на технически паспорт.

Често срещани дефекти, чието своевременно отстраняване е препоръчително да се отранят след прегледа на сградата.

 • Премахване на вертикални връзки в стени, стенни панели.

 • Премахване на части или изцяло отстраняване на носещи фасадни елементи.

 • Премахнато или механично увреждане на защитно покритие.

 • Липса на довършителни работи в сутерени и подземни етажи –циментови замазки по подове, уплътняване на фуги, уплътняване на тръбите срещу течове и други.

 • Некачествен монтаж на разпределителни панели.

 • Напукване на фасадни панели в следствие на допуснати грешки при производството, по време на транспорта или при монтажа на елементите.

 • Лошо технологично изпълнение на фасадно покритие – откъртване, подуване, частично смъкване.

 • Лоша обработка на фуги, водещи до разхерметизиране – корозия на армировка, обрушване на бетоново покритие.

 • Течове, причинени от нарушена хидроизолация в следствие на некачествено изпълнение на покривните хидроизолационни дейности.

 • Корозия и влага в следствие на течове от покрива – компрометиране на топлоизолацията.

 • Слягане на част от почвата при входните диференциални стъпала и при външните плочи около сградата.

 • Не добро технологично изпълнение на топлоизолация.

 • Лоша и занижена поддръжка на сградата.

 • Амортизация на абонатните станции и на отоплителните тела.

 • Липса на топлоизолация по топлопроводите или с нарушена такава.

 • Произволно изграждане (премахване) на вентилации, както и извеждането им през фасади или комини на сградата в индивидуални апартаменти.

Техническият паспорт на сградите става задължителен след издадената от министъра на регионалното развитие и благоустройството – НАРЕДБА № 5 ОТ 28 ДЕКЕМВРИ 2006 г.   и нейното обнародване в обнародването й в „Държавен вестник„.

 

Необходими документи за съставянето на техническият паспорт на сграда .

Нашето архитектурно студио може да Ви съдейства при събирането на всички необходими документи за  съставянето на този вид документ.

 • Съществуващата одобрена проектна документация на сградата.

 • Разрешение за строеж.

 • Въвеждане на сградата в експлоатация ( така нареченият – Акт 16).

 • Удостоверение, че сградата е нанесена в кадастъра.

 • Документи за собственост на всички самостоятелни обекти.

 • Месечните разходи на самостоятелните обекти за период от три година за потреблението, студена и топла вода, ел.енергия, ТЕЦ и газоснабдяване.

 • Сертификати от замерванията на електроинсталацията на сградата .

  Енергийно обследване

Търпими строежи в България

 Какво трябва да знаете?   В България съществуват определени категории сгради, известни като търпими строежи, които макар и построени без необходимите строителни книжа, могат да бъдат признати като законни при определени условия. Тук ще разгледаме критериите за търпимост, процедурата за получаване на удостоверение за търпимост и ограниченията, свързани с такива строежи.   Какво представляват търпимите […]

Проектиране на складови бази и метални халета

Проектиране на складови бази и метални халета Проектирането на складови бази е многоетапен процес, който изисква внимателно планиране и вземане на множество решения. Складовите бази играят важна роля в логистичната верига, осигурявайки съхранение и управление на стоки преди тяхното разпределение. 1. Анализ и планиране на складови бази Първата стъпка в проектирането на складова база е […]

Нормативни документи

Нормативни уредба при проектиране и строителство: Представяме на вашето внимание най-често използваната нормативна уредба при проектиране и строителство. Закон за устройство на територията – ЗУТ Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и […]

Какво е ПУП и подробен устройствен план ?

Какво е ПУП ? С изработка на подробен устройствен план ( ПУП ) се конкретизира урегулирането и застрояването на територията на населените места, те се разработват за цели землища, селищни образувания, група имоти и индивидуални самостоятелни имоти. Те се разработват  за имоти за които, до мемента е не бил разработен такъв план. Това са имоти […]

Изменение на подробен устройствен план

Изменение подробен устройствен план Изменение подробен устройствен план се извършва за да удовлетвори нуждите на собствениците на имота за бъдещите им инвестиционни намерения. Изменение  на ПУП се процедира за имоти за които вече има действащ и влязъл в сила подробен устройствен план. Изменението на плана е задължително да се извърши в съответствие с общ устройствен […]

Какво представлява готовият проект?

ГОТОВИ ПРОЕКТИ НА КЪЩИ КАКВО СПЕСТЯВАТЕ ПРИ ИЗБОРА ГОТОВИ ПРОЕКТИ НА КЪЩИ ? • Избирайки готови проекти за къщи – еднофамилна или многофамилна жилищна сграда. Вие спестявате пари от проектиране на нов проект. • Не си губите времето в изясняване на идеята за бъдещата Ви сграда. • Преди купуването на готов проект ще знаете как […]