Архитектурна страница : Услуги

Сподели

Архитектурни услуги

Архитектурни услуги и инженерни услуги в проектирането

Представяме на вашето внимание основните видове архитектурни и инженерни услуги извършвани от Архпоинт Студио:

Архитектурни услуги

Архитектурно проектиране

Готови проекти

Архитектурно заснемане

Промяна на предназначението на обект  по чл.147а от ЗУТ

Преустройство на съществуващ обект

Предпроектни проучвания

3Д визуализация

Инженерни услуги

Изработка на проект по част Конструктивна – СК

Изработка на проект по част Електро -Ел

Изработка на проект по част Водоснабдяване и канализация – ВиК

Изработка на проект по част Отопление и вентилация – ОВК

Изработка на проект по част Геодезия

Изработка на проект по част Озеленяване

Изработка на проект по част Пожарна безопасност – ПБ

Изработка на проект по част Енергийна ефективност –ЕЕ

Изработка доклади за оценка на съответствие за енергийна ефективност

 Изработка на проект по част Технологична

Изработка на схеми по ЕЛ

Изработка на схеми по ВиК

Изработка на конструктивно обследване

Изработка на енергийно обследване

Изработка на технически паспорти на сгради

Обследване на инсталации

Услуги за кадастър

Заснемане и нанасяне на самостоятелен обект в кадастралната карта

Нанасяне на нови сгради в кадастралната карта

Изработка на проект за делба на поземлен имот в кадастралната карта

Изработка на скица проект за кадастралната карта

Издаване на скици за поземлен имот от кадастралната карта

Изготвяне на удостоверения за идентичност на поземлен имот

Устройствено проектиране

Създаване на подробен устройствен план – ПУП

Изменение на подробен устройствен план – ПУП

Геодезически услуги

Геодезическо заснемане

Трасиране на урегулиран поземлен имот – УПИ или поземлен имот ПИ

Изработка на проекти по вертикална планировка

Картограма на земните маси

Определяне на обема на земни изкопни маси

Нормативни документи

Нормативни уредба при проектиране и строителство: Представяме на вашето внимание най-често използваната нормативна уредба при проектиране и строителство. Закон за устройство на територията – ЗУТ Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и […]

Изработване на подробен устройствен план

Изработка на подробен устройствен план С изработка на подробен устройствен план се конкретизира урегулирането и застрояването на територията на населените места, те се разработват за цели землища, селищни образувания, група имоти и индивидуални самостоятелни имоти. Изработката на по подробен устройствен план се възлага за имоти за които не е бил разработен до момента такъв план. […]

Изменение на подробен устройствен план

Изменение подробен устройствен план на УПИ Изменение подробен устройствен план се извършва за да удовлетвори нуждите на собствениците на имота за бъдещите им инвестиционни намерения. Изменение  на ПУП се процедира за имоти за които вече има действащ и влязъл в сила подробен устройствен план. Изменението на плана е задължително да се извърши в съответствие с […]

Какво представлява готовият проект?

ГОТОВИ ПРОЕКТИ НА КЪЩИ КАКВО СПЕСТЯВАТЕ ПРИ ИЗБОРА ГОТОВИ ПРОЕКТИ НА КЪЩИ ? • Избирайки готови проекти за къщи – еднофамилна или многофамилна жилищна сграда. Вие спестявате пари от проектиране на нов проект. • Не си губите времето в изясняване на идеята за бъдещата Ви сграда. • Преди купуването на готов проект ще знаете как […]